2022 жылғы сәуірден бастап "АЕО"ЖШС шот-түбіртегінің сыртқы түрі өзгереді

2022 жылды? с?уір айынан бастап «АЕО» ЖШС ?алыптастыратын т?р?ын ?й-коммуналды? пайдалану ?ызметтерін т?леуге арнал?ан шот-т?біртекті? (немесе шотты?) сырт?ы т?рі ?згереді.

??рметті т?тынушылар (т?леушілер)! Сізге ы??айлы болу ?шін «АЕО» ЖШС шот пішімін ?згертеді.

Енді шот-т?біртек 2 б?лікке б?лінген болады:

Шотты? бірінші б?лігі -  т?р?ын ?й-коммуналды? ж?не пайдалану ?ызметтерді т?леу;

Шотты? екінші б?лігі  -   ?з ?алауы бойынша ?ызметтерді т?леу.

Б?л б?ліктерді? екеуі де шот-т?біртекті? бір пара?ында ?сын?ан болады ж?не т?лем жасал?аннан кейін т?тынушыда са?талады.

Сонымен ?атар, жа?а шот нысаны бір пара?та т?тынушылар ?шін барлы? ?ажетті ж?не ма?ызды а?паратты ?амтиды:

Шот-т?біртекті? бірінші б?лігінде мыналар к?рсетіледі:

а) дербес шоты, мекенжайы, пайдалы ала?ы, адам саны;

б) шотты? орталы? б?лігінде ?ызмет к?рсетулер бойынша берешек ж?не арты? т?лемдер, тарифтер, есептеу сомалары мен т?р?ын ?й ж?не пайдалану ?ызметтер бойынша т?ленетін сомалар туралы м?ліметтер к?рсетіледі.

в) т?менгі б?лігінде т?р?ын ?й-коммуналды? ?ызметтерге т?тыну тарифтері к?рсетілген есептегіш ??ралдары бойынша  т?ленген ?ызметтерді толтыру ?шін кесте болады.

Шотта т?леу мерзімдері мен ?ызмет к?рсетушілерді? байланыс деректерін ?амтиды.

Шот-т?біртекті? екінші б?лігінде ?з ?алауы бойынша ?ызметтерді т?леуге ?сынылады.

Т?леуші, ?з ?алауы бойынша, мыналарды т?лей алады:

-  Белгілі бір ба?дарламаны та?дау ар?ылы ?з м?лігін (п?терді) са?тандыру. Б?л ?ызмет 2022 жылды? наурыз айынан бастап ?олжетімді. 

Банктерді? облысты? б?лімшелері ар?ылы ж?ргізілген т?лемдер бойынша м?ліметтерді ??деуді? электронды? нысанына к?шу процесінде бол?анды?тан, Алматы облысыны? т?р?ындары ?шін «АЕО» ЖШС ?алыптастыратын т?р?ын ?й-коммуналды? ?ызметтерді т?леуге арнал?ан шот-т?біртектері біраз уа?ыт бойы ?згеріссіз ?алды.

Шот пішімін ?згерту сізге ы??айлы болу ?шін ж?не толтыру уа?ытын ?ыс?арту ?шін жасалды, сонымен бірге бас?а ?ызметтер ?шін т?лемдерді бір ?адаммен ж?зеге асыру?а болады.

Жа?а шот пішімі сізге ж?не жеткізушілерге ?ажет барлы? а?паратты ?амтиды.

Өтінеміз, күте тұрыңыз